Όροι χρήσης

Ο νικητής θα επιλέγεται μία φορά το μήνα από το τμήμα Δημιουργίας γεύσεων της Kayak.

Έναρξη διαγωνισμού:1/6/2021

Στο τέλος κάθε μήνα θα επιλέγεται η γεύση και θα ανακοινώνεται ο «δημιουργός της» στην ιστοσελίδα www.kayak.gr και στα social media της kayak.

Όροι διαγωνισμού:

Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να προτείνει μία ή περισσότερες γεύσεις.

H Kayak ABEE δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

 • ●Η αποστολή της παραχθείσας γεύσης μπορεί να γίνει μόνο εντός Αττικής.
 • ●Από τον διαγωνισμό θα προκύπτει ένας νικητής κάθε μήνα ξεκινώντας από τον Ιούνιο 2021 ή περισσότεροι αν έχουν προτείνει την ίδια γεύση.
 • ●Η γεύση θα επιλέγεται από την εταιρεία και ο ιδιοκτήτης της ιδέας θα λαμβάνει 3 κιλά παγωτού από την γεύση αυτή.
 • ●Ο νικητής της κάθε γεύσης που επιλέγεται για παραγωγή από την εταιρεία δεν έχει κανένα δικαίωμα πνευματικών δικαιωμάτων για αυτή.
 • ●Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εταιρείας.
 • ●Για την παραλαβή του δώρου, ο/η τυχερός/ή αλλά και ο επιλαχών θα κληθούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους σε προσωπικό μήνυμα στο επίσημο email του www.kayak.gr “press@kayak.gr” εντός 15 ημερών από τη μέρα της κλήρωσης έχοντας πρώτα αποδεχτεί τους όρους επικοινωνίας και προσωπικών δεδομένων του kayak.gr όπως έχουν αναρτηθεί στην σελίδα πολιτικής της ιδίας.
 • ●Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή του διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου.
 • ●Aν δεν έχει καταστεί δυνατή και η επικοινωνία με τον επιλαχόντα εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου.
 • ●Ο νικητής έχει το δικαίωμα να αποστείλει το παγωτό του σε άτομο εντός Αττικής.
 • ●Οι νικητές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα kayak και στα social media της kayak την επόμενη της κλήρωσης.
 • ●H Kayak ABEE διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό, ενδεικτικά της απονομής των Δώρων. Προς τον σκοπό αυτό οι νικητές, παραχωρούν την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην Kayak ΑΒΕΕ με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, για την δημοσίευση του ονόματός τους, για την χρήση της αναρτημένης φωτογραφίας τους, εφόσον προβλέπεται από το αντικείμενο του Διαγωνισμού, καθώς και διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων των ονομάτων τους και των δηλώσεών τους από την Κayak ABEE και επιτρέπουν σε αυτήν να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες τους για διαφημιστικούς σκοπούς και εμπορικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.
 • ●Πιο συγκεκριμένα, η Κayak ABEE επιφυλάσσει σε αυτήν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, τα ονόματα, τις φωτογραφίες και το περιεχόμενο των συμμετοχών τους και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.

Επίσης, η Κayak ABEE σας ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

 • ●Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων ή/και των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.
 • ●Η Kayak ΑΒΕΕ δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να επεκτείνει το Διαγωνισμό, ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, αλλαγή των μηχανισμών επιλογής νικητών), ενημερώνοντας σχετικά μέσω ανάρτησης στη σελίδα της www.kayak.gr, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 • ●Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων παραιτούμενου του συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.